پرش لینک ها
نمونه قرارداد حواله ارزی

نمونه قرارداد حواله ارزی و شرح تمام بند‌های آن

قرارداد حواله ارزی میان فرد یا شرکتی که قصد ارسال یک حواله بانکی بین‌المللی به ایران را دارد با یک شرکت داخلی که کار تبادل ارز و نقد کردن درآمد ارزی را انجام می‌دهد بسته می‌شود. این قرارداد دارای مفاد و شرایطی است که در ادامه بندهای آن بیان شده اند.

نمونه قرارداد حواله ارزی

………………………………. : تاریخ

تعهدنامه صدور حواله ارزی

ثبت شماره / شناسنامه شماره ………………. شرکت/خانم/آقا/ متقاضی ………………………… با کد ملی/کدثبت …………………………….. تاریخ تولد/ تاریخ ثبت ………………… محل تولد/ محل ثبت …………………………… کد اقتصادی: ………………….. نوع حواله ارزی: ………………… مبلغ حواله ارزی به عدد ……………………. مبلغ حواله ارزی به حروف ……………………..

آدرس ………………………. کدپستی …………………… شماره تلفن ثابت …………………….. تلفن همراه ……………………………….

الان بخوانید!
آیا بانک ملی ویزا کارت ارائه می‌ دهد؟

با قبول مفاد این تعهدنامه اقدام به درخواست ارسال حواله ارزی به شرح فوق از طریق شرکت …………… مینمایم:

 1. تغییر قوانین داخلی و بین المللی، مقررات و بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی و همچنین وجود و بروز اختلالات در سیستم های کارگزاری و مراسلاتی (قهریه) که موجب عدم پرداخت یا تاخیر در پرداخت شود، مسئولیتی را متوجه شرکت …… نخواهد ساخت.
 2. در صورت بروز هر نوع اشتباه، نقص و اقرار خلاف واقع و اعلامی مذکور در برگ‌ها، هرگونه مسئولیت و جوابگویی به مراجع ذیصلاح، سدازمان های دولتی و سدایر اشخاص بعهده اینجانب / این شرکت بوده و به طور قطع جبران هر مقدار و هر نوع زیان و خسارت وارده به شرکت صرافی، سایر ارکان را خود تعهد نموده که پرداخت نمایم.
 3. کارمزد و هزینه های این صرافی، بانک و کارگزاران قابل برگشت نمی باشد و در صورت برگشت حواله و صدور حواله مجدد کارمزدهای مکسوره توسط کارگزاران از مبلغ حواله ها بعهده اینجانب / این شرکت می باشد و شرکت صرافی هیچگونه مسئولیتی در این رابطه ندارد.
 4. شرکت ……… هیچگونه تعهدی در قبال بلوکه و تعلیق شدن حواله ناشی از تحریم های بین المللی و قوانین مبارزه با پولشویی ندارد.
 5. حواله های ارزی صادره به صورت ناخالص بوده و این صرافی در خصوص  کارمزد بانک کارگزار مسئولیتی ندارد. در صورتی که حواله ای به هر دلیل برگشت شود، تسویه حساب با متقاضی پس از وصول وجه از کارگزار امکان پذیر خواهد بود و به نرخ تاریخ بازگشت حواله و  پس از کسر کارمزد قابل برگشت می باشد. چنانچه بانک مقصد به هردلیلی وجه حواله را به ذینفع پرداخت ننماید و اقدام به نگهداری آن و یا بلوکه نمودن وجه حواله نماید مسئولیت آن متوجه متقاضی حواله می باشد همچنین دریافت وجه حواله در کشور مقصد تابع شرایط و قوانین نظارت بر تبدیل ارز یا سایر مقررات و محدودیتهای اعمال شده توسط کشور مقصد می باشد، بنابراین شرکت ….. و کارگزاران آن به هیچ وجه متعهد خسارتهای ناشی از این قوانین و محدودیتهای اعمال شده نمی باشند.
 6. اینجانب/ شرکت موظف است ظرف مدت 3 روز کاری از زمان ارسال حواله وصول و یا عدم وصول حواله توسط ذینفع را کتباَ به شرکت صرافی شهر اعلام نمایم، عدم اعلام در مدت
 7. مقرر به منزله وصول حواله می‌باشد.  بدیهی است تبعات و مسئولیتهای ناشی از عدم اطلاع به موقع، به عهده اینجانب/ این شرکت می باشد. تقاضای ارسال حواله از طرف متقاضی و قبول آن از طرف شرکت …… به منزله عقد قرارداد حواله و برای هر دو طرف الزام الاجرا میباشد و این تعهدنامه جز  لاینفک قرارداد حواله تلقی میشود.
 8. درصورت معرفی نماینده یا وکیل قانونی صرافی مجاز است کلیه مراحل کاری را از طریق نماینده یا وکیل معرفی شده انجام داده و اینجانب/این شرکت حق هیچگونه اعتراضی نخواهم داشت.
 9. این شرکت/ اینجانب با آگاهی از این که ارسال دستور های پرداخت از طریق فیس بوک و ایمیل میتواند دارای مخاطرات و ریسک هایی باشد و امکان سو  استفاده اشخاص  غیر مجاز در این زمینه وجود دارد، قبول می نماید کلیه ریسک‌ها متوجه این شرکت / اینجانب خواهد بود و ارسال درخواست و مدارک از طریق فیس بوک و ایمیل به منزله ارائه اصل مدارک تلقی گردیده و حفاظت از پیام‌ها و مراقبت از اصالت پیام ها و مکاتبات اینترنتی به منظور جلوگیری از ورود هکرها و هک نمودن ایمیل ها به عهده اینجانب/ این شرکت می باشد و در صورت هک شدن مدارک، فاکتور، شماره حساب و در قبال تصدیق امضا  و یا تایید صحت دستورها صرافی هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت.
 10. تبدیل نرخ ارز مربوط به حواله هایی که ارز تامین شده با ارز حواله شده متفاوت است به تاریخ روز انجام حواله انجام خواهد شد و نوسانات ناشی از تبدیل به عهده این صرافی نخواهد بود. نظر به این که شرکت صرافی بعضاً حواله های ارزی مشتریان خود را از طریق کارگزارانی که خارج از سیستم کارگزاران بانی می‌باشند ارسال می نماید لذا بنا به ضرورت در فیلد 50 Customer(  )Ordering نام فرستنده حواله، نام کارگزار شرکت صرافی درج می گردد و نامی از فرستنده اصلی حواله قید نمی شود و در این خصوص  شرکت ……… هر گونه مسئولیت را از خود سلب می نماید.
 11. اینجانب/این شرکت در رابطه با قراردادهای منعقده  و یا خرید و فروش های انجام شده  با شرکت …….. صراحتا اظهار می نمایم که هیچ وجهی، چه در ایران و یا خارج از ایران به غیر از مبالغ  مندرج در فاکتورهای رسمی صادر شده و یا مکاتبات فی ما بین انجام شده، پرداخت ننموده ام و هیچ گونه قراردادی،با ترتیبات خاصی یا تفاهم و توافق برای پرداخت چنین وجهی با شخص ثالثی (اعم از کارگزار ،نماینده مشاور، و غیره) در مقابل معاملات ارزی که با …….. داشته ام  با واسطه و یا مستقیم نداشته و نخواهم داشت.

مندرجات فوق به دقت مطالعه و مورد قبول می باشد و در خصوص کلیه حواله های ارزی درخواستی این شرکت/ اینجانب دارای اعتبار است.

 نام / شرکت متقاضی مهر و امضاء متقاضی

یک دیدگاه بگذارید